Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § päivitetty 30.3.2024

Rekisterin pitäjä

PhoneFixers (y-tunnus: 3344288-4 ) Pohjolankatu 20, 87100 Kajaani

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

asiakaspalvelu@phonex.fi

Rekisterin nimi

PhoneX / ATK-AITTA- verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja seurantaan, verkkokaupan markkinoinnin optimointiin, jälkimarkkinointiin sekä verkkosivun toiminnan analysointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tarpeelliset tiedot.

Google Analytics / Google Ads työkalujen keräämät tiedot (vaatii evästeiden käytön hyväksymisen)

www-sivustojen osoitteet, ikä, suokupuoli, kiinnostuksen kohteet, käytetyn laitteen tiedot, sivuston käyttötiedot (sivustolle vietetty aika, avatut sivut, sivustolla suoritetut toiminnot) sekä tiedot tilatuista palveluista.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. Google Analytics työkaluilla, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja luovutetaan yrityksen suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin yrityksen henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja ovat mm. ikä, sukupuoli, kiinnostuksen kohteet, sivuston käyttötiedot sekä käytetyn laitteen tiedot. 

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 48kk niiden kirjaamisesta, tai kunnes niiden säilytykselle ei ole enää laillista perustetta.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Manuaalinen aineisto hävitetään DIN 66399 turvaluokka P-4 mukaisesti.

Tarkastusoikeus

HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta tai tietojen poistoa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit